×

Stichting Vrienden van Hospice Geerlings

Stichting Geerlings

De Stichting Vrienden van Hospice Geerlings is in het leven geroepen om het hospice en haar gasten financieel te ondersteunen voor al die activiteiten, waar het budget van het Geerlingshospice ontoereikend is. 

De stichting heeft ten doel:

a. Het bevorderen van de integratie van het stervensproces en van de dood in het dagelijks leven;

b. Het aantrekken, bewaren, beheren en beleggen van financiële middelen;

c. Het besteden van de sub b. verworven middelen ten behoeve van hospices en palliatieve zorg en andere stervenshulp, in de ruimste zin des woords;

d. het besteden van de sub b. verworven middelen ten behoeve van nieuw te ontwikkelen initiatieven met betrekking tot palliatieve zorg en andere stervenhulp;

e. Het verrichten van al hetgeen met het voorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van activiteiten en al hetgeen verder ter bereiking van het doel bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan

 • Beheren vermogen
 • Fondsenwerving
 • Betalingen aan en/of voor het hospice

De werkzaamheden worden periodiek uitgevoerd op basis van de besluitvorming in de vergaderingen.

 • Zeer nauwe (bestuurlijke) samenwerking met Zorginstelling Sevagram Heuvelland.
 • Het verwerven en beheren van financiële middelen;
 • Het besteden van verworven middelen ten behoeve van palliatieve zorg, in de ruimste zin des woords;
 • Het besteden van verworven middelen ten behoeve van nieuw te ontwikkelen initiatieven met betrekking tot palliatieve zorg, zowel intra als extramuraal;
 • In samenwerking met Zorginstelling Sevagram Heuvelland.

De inkomsten zijn afkomstig van:

 • Fondsenwerving Schenkingen naar aanleiding van een verblijf
 • Legaten
 • Erfstelling

Het vermogen wordt aangehouden op spaarrekeningen en op een lopende rekening. Er worden donaties verstrekt aan het hospice.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Donaties van derden aanvaarden de Vrienden van Hospice Geerlings in grote dankbaarheid. U kunt hiervoor een storting doen op bankrekeningnummer: IBAN NL35 RABO 0106 2161 71, t.n.v. Stichting Vrienden van Geerlingshospice te Valkenburg a/d Geul.

Publicatie Stichting Geerlings

0900 777 4 777

+