×

Bestuur & Toezicht

De Raad van Bestuur geeft leiding aan Sevagram en is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur

Sevagram heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur. 

De heer dr. W.J.P.J.M. Steerneman MBA (voorzitter) 

Mevrouw M.G.H. Severens Msc (bestuurslid)

Raad van Toezicht

Volgens de statuten van de Stichting Sevagram heeft de Raad van Toezicht tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de door haar bestuurde ondernemingen.

De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde en geeft de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de organisatie en de door haar bestuurde ondernemingen en rechtspersonen.

De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk als toezichthouder bij Sevagram en de door Sevagram bestuurde ondernemingen en rechtspersonen betrokken.

De Raad van Toezicht functioneert conform de Zorgbrede Governancecode en is als volgt samengesteld:

De heer S. Feijen, voorzitter
Mevrouw prof. dr. C.G. Faber, vice-voorzitter
Mevrouw mr. E.H.M Brans
De heer drs. M.B.P.M. Visser MBA
Mevrouw prof. dr. E.J.M. Wouters

0900 777 4 777

+