×

Logopedie

Wanneer u problemen heeft op het gebied van taal, spraak, kauwen en/of slikken, ademhaling, stem of gehoor, is het goed om te weten dat u terecht kunt bij de logopedisten van Sevagram.

Logopedie

Cliënten, die problemen hebben op het gebied van taal, spraak, stem of gehoor, of moeilijkheden ondervinden bij ademhalen, kauwen, en/of slikken, kunnen terecht bij onze eigen logopedisten. De logopedisten van Sevagram zijn gespecialiseerd in de behandeling van ouderen die communicatie- en/of slikproblemen hebben als gevolg van hersenletsel (een beroerte, ongeval of een tumor). Of voor ouderen met een zogeheten neurodegeneratieve ziekte (de ziekte van Parkinson, dementie, ALS en MS). Maar ook voor ouderen met ademhalingsproblemen of voor mensen die op enig moment te maken krijgen met het ouderdomsproces. De kwaliteit van onze logopedisten staat buiten kijf: allemaal staan ze geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.
 

In welke gevallen kan de logopedist behulpzaam zijn?

 • Taalproblemen
  Wie moeite heeft met het vinden van de juiste woorden, niet (goed) begrijpt wat er gezegd wordt, of op de een of andere manier hinder ondervindt bij het lezen, schrijven of gebaren maken, heeft mogelijk een vorm van afasie. Afasie is een verschijnsel waarbij ten gevolge van hersenletsel één of meerdere onderdelen van het taalgebruik niet naar behoren functioneren. Onze logopedisten brengen de taalproblemen in kaart en stellen een behandelplan op, passend bij de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Aan de hand van oefeningen wordt vervolgens de communicatie verbeterd en geoptimaliseerd.
   
 • Spraakproblemen
  Een ander veelvoorkomend spraakprobleem is dysartrie. Bij deze aandoening als gevolg van hersenletsel of een neurologische aandoening hebben mensen moeite om bepaalde klanken duidelijk uit te spreken. Daardoor zijn ze slecht verstaanbaar. Een dysartrie heeft invloed op de articulatie van de gesproken taal. Deze spraakstoornis kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld een beroerte, een hersentumor, een spierziekte, een ongeval of een neurologische aandoening. Onze logopedisten onderzoeken de problemen en zullen door middel van oefeningen en technieken proberen de spraak van de cliënt te verbeteren.
   
 • Slikproblemen
  Als gevolg van ouderdom, aandoeningen aan het zenuwstelsel, hersenletsel of medicijngebruik kunnen kauw- en/of slikproblemen ontstaan. Deze problemen gaan vaak samen met verschijnselen als veelvuldig hoesten en speekselverlies. Vaak doet iemand veel langer over het eten dan voorheen. Ook in dit soort gevallen kunnen onze logopedisten van grote toegevoegde waarde zijn. Na een gedegen onderzoek adviseren ze welke aanpassingen nodig zijn om het slikken van eten en drinken zo veilig mogelijk te laten verlopen. Eventueel kan therapie gegeven worden om de slikfunctie te trainen en te verbeteren.
   
 • Ademhalingsproblemen
  Ook voor cliënten die last hebben van kortademigheid (zowel in rust als tijdens inspanning), bijvoorbeeld als gevolg van de chronische longziekte COPD, kunnen de logopedisten van Sevagram een uitkomst zijn. Zij onderzoeken en observeren de problemen en leren de cliënten optimaal gebruik te maken van de ademhaling, zodat ze beter kunnen omgaan met kortademigheid en minder snel buiten adem raken.
   
 • Stemproblemen
  Het normale ouderdomsproces gaat gepaard met veranderingen aan de stem. Soms is er sprake van heesheid. In andere gevallen hebben cliënten moeite zich verstaanbaar te maken omdat hun stem zachter klinkt dan voorheen. Ook in dit soort gevallen weten onze logopedisten doorgaans raad. Na een stemonderzoek brengen ze de cliënt technieken bij om zijn stem te verbeteren en het spreken minder inspannend en vermoeiend te maken.
   
 • Hulpmiddelen
  Zelfs als ondanks logopedische hulp de spraak van de cliënt verslechtert en hij of zij extra moeite moet doen om zich verstaanbaar te maken, kunnen onze logopedisten hulp bieden. Zo kunnen zij bekijken of een modern communicatiemiddel kan worden ingezet. Dit kan een spraakcomputer zijn of een hulpmiddel waarmee de cliënt kan communiceren met behulp van afbeeldingen.
   
 • Gehoorproblemen
  Algemeen bekend is dat bij het ouder worden het gehoor geleidelijk aan verslechtert. Dit kan de communicatie met de directe omgeving beperken, waardoor de betrokkenheid met diezelfde omgeving afneemt en de cliënt zich uiteindelijk buitengesloten voelt. Onze logopedisten kunnen mensen met gehoorproblemen en hun omgeving adviseren hoe ze het beste kunnen omgaan met gehoorverlies.

Hoe gaan onze logopedisten te werk?

De logopedisten bij Sevagram starten met een intakegesprek waarin de klachten van zowel de cliënt als de ervaringen van hun omgeving (veelal zijn dit partners, kinderen of andere familieleden) aan de orde komen. Daarna volgt observatie en worden de problemen onderzocht. De bedoeling daarvan is een zo nauwkeurig mogelijke indruk te krijgen van de klachten en de eventuele stoornis(sen).
Op basis van dit alles stellen onze logopedisten een behandelplan op, dat vervolgens met de cliënt besproken wordt. Afgezien van de behandeling geven we zowel de cliënten als hun omgeving praktische adviezen mee. In sommige gevallen vindt overleg plaats met de behandelend arts of de huisarts. Indien nodig kan de behandeling door een van onze logopedisten worden gecombineerd met fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek en/of behandeling door een psycholoog.

Vergoeding door de zorgverzekeraar
Cliënten die thuis wonen, woonachtig zijn in een aanleunwoning of zonder behandelzorg-indicatie verblijven in een van de locaties van Sevagram, krijgen de kosten van de logopedie in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekeraar (eerstelijn). Verdere informatie hierover is te vinden in de polisvoorwaarden van de verzekering. Om te kunnen starten, is een schriftelijke verwijzing door de huisarts of medisch specialist noodzakelijk.

0900 777 4 777

+