×

Innovatiethema's

Ook bij deze innovaties is duidelijke focus en toekomstgerichtheid een vereiste; het zijn Sevagram-brede, en lange en intensieve innovatietrajecten die complexe vraagstukken oppakken om duurzame veranderingen in de organisatie teweegbrengen.

Innovatiethema's

De uitdagingen in de ouderenzorg zijn talrijk en complex, en innoveren is nodig om de kwaliteit van zorg en kwaliteit van werken te behouden en te optimaliseren. De komende jaren zal ons innovatiebeleid meer en meer bepaald worden door radicale innovaties. Bij deze innovaties is een duidelijke focus en toekomstgerichtheid een vereiste. Het zijn immers Sevagram-brede, lange en intensieve innovatietrajecten die complexe vraagstukken behelzen om duurzame veranderingen in de organisatie teweeg te brengen. De gekozen thema’s komen voort uit interviews, focusgroepen en gesprekken met interne professionals uit alle lagen van de organisatie en externe innovatie professionals uit verschillende sectoren.

Gepersonaliseerde ouderenzorg

De maatschappelijke trend van individualisering vraagt om maatwerk in de zorg. Het credo van Sevagram is ‘mensgerichte ouderenzorg’. We willen mensen als individu benaderen, erkennen dat niet iedereen hetzelfde is, en dus niet iedereen dezelfde behoeften of zorgvraag heeft. In het licht van de krapte op de arbeidsmarkt en dubbele vergrijzing wordt het steeds complexer om die ‘mensgerichte zorg’ vorm te geven.

Op gebied van innovatie zien we kansen om technologie en data in te zetten om proactief op de gezondheid, behoeften en wensen van onze cliënten in te spelen, en excellent te worden in het betrekken van cliënten bij het ontwerpen van (maatwerk)zorgprocessen. Denk aan het herinrichten van (zorg)processen en de inzet van slimme technologie zoals sensoren (vitale waarden, slaap, etc) om gepersonaliseerde ouderenzorg te kunnen leveren.

Duurzame inzetbaarheid

We weten allemaal dat de werkdruk in onze sector hoog is. Naar verwachting zal deze verder toenemen. Het is dus van groot belang dat onze medewerkers goed inzetbaar blijven. Bij duurzame inzetbaarheid gaat het dus vooral om zo goed en zo veel mogelijk rekening houden met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassingen van hun takenpakket, veranderingen in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie. Dit soort innovatie is dus gericht op het ondersteunen van positieve, gepersonaliseerde gezondheid van onze medewerkers, het reduceren administratieve lasten en het tegengaan van bureaucratisering. Het slim en goede inzetten van technologie moet (fysieke) belasting verminderen. Denk hierbij aan de introductie van een Exoskelet om de fysieke werkbelasting te verminderen.

Veranderende arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt, het groter wordende aantal ouderen en toenemende zorgzwaarte vragen om lange termijn antwoorden om voldoende (toegerust) personeel te borgen. Wij zien en onderzoeken kansen om onze processen anders in te richten waarbij we medewerkers met een andere professionele achtergrond kunnen aantrekken die de krapte compenseren. Meer efficiëntie, al dan niet ondersteund met technologie, komt cliënten en medewerkers ten goede. Zo zorgen we ervoor dat we een aantrekkelijke en vooruitstrevende organisatie blijven.

Alternatieve woonvormen

Andere fysieke én sociale inrichting van woningen en wijken om langer zelfstandig te wonen en betere participatie mogelijk te maken is nodig om tegemoet te komen aan de stijgende zorgbehoefte. Dit zal leiden tot nieuwe woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis. Kansen voor innovatie liggen in verdere differentiatie van ons aanbod waarbij een verschuiving van zorg naar service, van intramuraal naar de wijk, en met service in de omgeving van de cliënt de uitdaging is.

De rol van technologie en data binnen de innovatiethema’s

Nieuwe technologie en de daaruit voortvloeiende data zijn heel belangrijk in de ouderenzorg. Toch hebben wij dit niet als een apart innovatiethema opgenomen. Het is een middel, en geen doel op zich. De digitalisering van de samenleving en daarmee ook de integratie van (zorg)technologie en data in het zorglandschap bieden nieuwe mogelijkheden om bijvoorbeeld gepersonaliseerde ouderenzorg te realiseren. Afwegingen over inzet daarvan zijn bij alle innovatiethema’s en typen van innovatie aan de orde. Uiteraard doen we dat op professionele wijze, met veel aandacht voor ethische aspecten, betrokkenheid van medewerkers en cliënten (user-centered) en duurzame implementatie.

0900 777 4 777

+