×

Innovatieorganisatie

Om innovation ready te zijn moet innovatie goed ingebed en zichtbaar zijn in de organisatie. Met een helder en duidelijk proces. We lichten de kernelementen van de organisatie, onze aanpak en het proces kort toe.

Het team van het Innovatieplatform zorgt dat Sevagram-brede innovatiethema’s zoals; gepersonaliseerde ouderenzorg, duurzame inzetbaarheid, de veranderende arbeidsmarkt en alternatieve woonvormen tot bloei komen, en vele medewerkers daarin betrokken worden.

Daarnaast is er een Innovatie-community bedoeld om te leren innoveren en medewerkers op de werkvloer te ondersteunen bij het realiseren van eigen opgezette innovaties. 

Tot slot kent Sevagram een Innovatie-comité dat de voortgang van innovatieprocessen bewaakt en zorgt voor de juiste randvoorwaarden.

Samenwerken
Sevagram zal actief participeren in innovatienetwerken met externe stake- holders. De quote ‘No innovating firm is an island’ (Richardson,1972) zegt alles. Organisaties hebben zelden alle hulpbronnen in huis om te innoveren, ze zijn dus afhankelijk van de hulpbronnen van andere partijen. Om de complexe problemen binnen de ouderenzorg te ontrafelen zijn sterke interorganisatorische relaties en innovatienetwerken met kennisinstellingen en bedrijven een must. Men spreekt ook wel over open innovatie.

Aanpak

Design gedreven
Wij kiezen voor een design gedreven aanpak om duurzame, mensgerichte innovatie vorm te geven. Design thinking is een creatieve methode om voor (complexe) problemen nieuwe, innovatieve oplossingen te realiseren. Organisaties worden vaak beperkt door bestaande denkpatronen, bedrijfsstructuren en werkmethodes. Te vaak wordt er gedacht vanuit de organisatie, in plaats vanuit de omgeving en de eindgebruiker. Design thinking werkt vanuit een holistische aanpak waarin de (eind)gebruiker centraal staat.

Ons innovatieproces
Design thinking principes koppelen we aan ons ‘Duurzaam innoveren model’ dat gebaseerd is op het procesmodel ‘4I-framework’ (University of St. Gallen) en het ‘7s model’ van McKinsey. Ons innovatieproces gaat uit van vier fasen van innoveren:

 • De initiatiefase
  Het vaststellen van de innovatie-behoefte
 • De ideatiefase
  Ideeën genereren en selecteren
 • De integratiefase
  Ontwerpen van een prototype en het testen ervan
 • De implementatiefase
  Het implementeren, borgen en mo- gelijk opschalen van de innovatie


Innoveren is complex en verloopt zelden lineair, eerder iteratief. Ook in de ouderenzorg. Innovaties worden lokaal en sociaal geconstrueerd op basis van unieke sets van lokale acties, interacties en dynamische processen. Het laten landen van innovaties in de praktijk vraagt om inbedding ervan in onze organisatie strategie, vaardig- heden, waarden, structuur, processen, leiderschap en tijd/ruimte.

De rol van onderzoek
Onderzoek zien we als een vast onderdeel van innoveren. Het ondersteunt de innovatieprocessen. Vaak dient onderzoek om de ervaren waarde, het effect en/of de hanteerbaarheid van een innovatie objectief vast te stellen. Diverse (traditionele en innovatieve kwalitatieve en kwantitatieve) methoden van onderzoek kunnen ingezet worden, zolang ze aansluiten op de vraagstellingen en dynamiek van onze innovatie- processen. Omdat deze grillig kunnen verlopen, zelden lineair maar eerder iteratief, is flexibiliteit binnen het onderzoek van belang. In de literatuur wordt daarom veelvuldig action- research gekoppeld aan innoveren.

0900 777 4 777

+