×
06-07-2023

Hoe veilig en gezond werk jij?

In deze rubriek worden medewerkers door middels van korte, herkenbare vragen of situatieschetsen bewust gemaakt van het aanbod vanuit Sevagram en hun eigen rol en verantwoordelijkheid om veilig en gezond te werken.

Omgaan met extreme hitte

Zowel bij de facilitaire dienst als bij de adviseur veiligheid zijn de afgelopen maanden verschillende vragen gekomen vanuit de locaties die terug te leiden zijn tot één centrale vraag: hoe kunnen we zo goed mogelijk omgaan met extreme hitte?

Met ons interne Sevagram hitteprotocol en het externe hitteplan zijn al verschillende handvatten beschikbaar. Daarnaast zijn er de afgelopen maanden diverse acties uitgezet om hier nog verdere invulling aan te geven en is duidelijk wat er niét kan.

Wat is er ondernomen?

  • Er is een totaaloverzicht gecreëerd waarin inzichtelijk is wat de huidige koelmogelijkheden zijn per locatie;
  • Er is een eenduidig proces rondom de aanvraag van mobiele airco’s  -verstrekt door Sevagram- opgesteld;
  • Er zijn interne afspraken gemaakt over het gebruik van zelf meegenomen koelapparatuur door (familie van) bewoners en/of medewerkers (bijvoorbeeld ventilatoren of mobiele airco’s);
  • Er heeft een pilot met betrekking tot het gebruik van koelsjaals en koelvesten voor medewerkers plaatsgevonden;
  • Via intranet zijn tips aangeboden die helpen in het omgaan met de warmte.

Waar staan we nu?

  • Waar mogelijk zijn bij verbouwing of nieuwbouw passende maatregelen genomen om een goede klimaatbeheersing te realiseren;
  • Meerdere teammanagers zorg hebben inzichtelijk gemaakt welke bewoners een verhoogd risico hebben op ernstige nadelige gevolgen van extreme dan wel langdurige hitte op hun kamer. Zo kunnen we gerichte maatregelen nemen voor onze meest kwetsbare bewoners;
  • Wanneer medewerkers een verhoogd risico hebben op ernstige nadelige gevolgen van extreme dan wel langdurige hitte, bijvoorbeeld omdat ze COPD of hartfalen hebben, kan met de teammanager/leidinggevende gezocht worden naar een tijdelijke oplossing (denk aan uitruil met een andere afdeling).

Wat gaat er nog gebeuren?

  • De pilot met betrekking tot het gebruik van lichaam koelende materialen wordt verlengd op die afdelingen waar sprake is van extreme warmte;
  • Aan teammanagers zorg is gevraagd op welke manier er tijdelijk afgeweken kan worden van het dragen van de dienstkleding.

0900 777 4 777

+