RvB/RvT

Raad van Bestuur

Sevagram wordt bestuurd door de heer Dr. W.J.P.J.M. Steerneman MBA, voorzitter en mevrouw Drs. M.G.H. Severens.

Raad van Toezicht

Volgens de statuten van de Stichting Sevagram heeft de Raad van Toezicht tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de door haar bestuurde ondernemingen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde en geeft de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de organisatie en de door haar bestuurde ondernemingen en rechtspersonen.
De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk als toezichthouder bij Sevagram en de door Sevagram bestuurde ondernemingen en rechtspersonen betrokken.


De Raad van Toezicht functioneert conform de Zorgbrede Governancecode.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:
De heer Drs. B.W. van Dijk, voorzitter
Mevrouw Mr. E.H.M Brans, vice-zoorzitter
De heer Prof. G.I.J.M. Kempen
Mevrouw M.F.H. Leurs-Mordang
De heer Drs. M.B.P.M. Visser MBA

 

       © 2019 Sevagram