RvB/RvT

Raad van Bestuur

Sevagram wordt bestuurd door de heer Dr. W.J.P.J.M. Steerneman MBA, voorzitter en mevrouw Drs. M.G.H. Severens.

Raad van Toezicht

Volgens de statuten van de Stichting Sevagram heeft de Raad van Toezicht tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de door haar bestuurde ondernemingen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde en geeft de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de organisatie en de door haar bestuurde ondernemingen en rechtspersonen.
De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk als toezichthouder bij Sevagram en de door Sevagram bestuurde ondernemingen en rechtspersonen betrokken.


De Raad van Toezicht functioneert conform de Zorgbrede Governancecode.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:
De heer S. Feijen, voorzitter
Mevrouw Mr. E.H.M Brans, vice-voorzitter
De heer Drs. M.B.P.M. Visser MBA
Mevrouw Prof. Dr. E.J.M. Wouters
Mevrouw Prof. Dr. C.G. Faber